top of page

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos.


1.1. MB “Angelų Miesto Kalbų Akademija” (toliau – “AKA”) gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės https://www.anglukalbosakademija.lt/ (toliau – “Svetainė”) lankytojų ir klientų teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų AKA klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi AKA svetaine ar pirkdami AKA siūlomas prekes ar paslaugas, tuo suteikdami AKA savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje, klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi “varnelę”. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje šiuo adresu https://www.anglukalbosakademija.lt/privatumo-politika.html

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – “Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – “ERĮ”) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.


2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.


2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – AKA klientas (tame tarpe Svetainės lankytojai), kurio asmens duomenis renka AKA.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas – MB “Angelų Miesto Kalbų Akademija” pagal LR įstatymus įsteigta bendrija, įm. kodas 304626524, buveinės adresas L.Giros 102-30, Vilnius.

2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.


3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?


3.1. AKA renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir naršydami Svetainėje arba susisiekę su mokykla kitu būdu:


 • Vardas;

 • Pavardė;

 • Asmens kodas, arba

 • Gimimo data;

 • Adresas;

 • El. pašto adresas;

 • Telefono nr.;

 • Darbovietė;

 • Duomenys, susiję su paslaugų teikimu;

 • Informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;

 • Bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas.


3.1.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi AKA mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 2 (du) metus pasibaigus bendradarbiavimui.

3.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes ar paslaugas Svetainėje, AKA ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių.

Jums prisijungus prie Svetainės


 • prisijungimų IP adresai ir laikai;

 • vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija;

 • žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę;

 • duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan.


3.2.1. Šie duomenys yra saugomi AKA mūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki dviejų metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.


4. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?


AKA tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:

AKA klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, naršant ir ieškant informacijos apie mokykoje rengiamas paskaitas, registruojantis į testus, registruojantis į kursus, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).


5. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?


5.1. AKA užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.


6. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.


6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@anglukalbosakademija.lt) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,

6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,

6.1.3. reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,

6.1.4. reikalauti, kad AKA ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

6.1.4.1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

6.1.4.2. jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

6.1.4.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

6.1.4.4. Ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

6.1.5. reikalauti, kad AKA apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

6.1.6. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte AKA susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti AKA perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);

6.1.7. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

6.3. Daugiau apie duomenų subjekto teises, rasite https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/asmens-duomenu-apsauga/duomenu-subjektu-teises-ir-siu-teisiu-igyvendinimo-tvarka.


7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.


7.1. Mes Jums siųsime AKA naujienlaiškius el. paštu ir / arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.

7.2. Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, dominantys kursai ir kita jūsų savanoriškai pateikta informacija.

7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Atsisakymą galite pateikti el. paštu info@angeluakademija.lt.


8. Asmens duomenų tvarkymas sutarties vykdymo tikslais.


8.1. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnis 1 dalis b punktas). Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir suteikti paslaugas, vykdant sutartis su mūsų klientais, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartis jų prašymu.

8.2. Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo tikslais: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, tel. numeris, dominantys kursai ir kita jūsų savanoriškai pateikta informacija.

8.3. Jūsų asmens duomenys sutarties vykdymo tikslu yra saugomi du metus po sutarties nutraukimo.


9. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?


9.1. AKA darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.

9.2. AKA gali pateikti Jūsų asmens duomenis:

 • teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

 • Duomenų tvarkytojams, kurie AKA teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis AKA vardu ir AKA ar Jūsų naudai.

9.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

9.4. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio AKA leidimo.

9.5. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.


10. Naudojami slapukai.


10.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus:


 • Google Analytics

 • Facebook pixel


11. Svetainėje pateikiamos nuorodos.


11.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir AKA neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.


12. Baigiamosios Nuostatos


12.1. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Bendrija neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. AKA taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

12.3. AKA neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Svetainės naudojimą. AKA taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

12.4. Bendrija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

12.5. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

12.6. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

bottom of page