top of page

Paslaugų teikimo sutartis

Paslaugos teikėjas - Angelų Miesto Kalbų Akademija, MB, įm.k: 304626524, juridinis asmuo registruotas Lietuvos Respublikoje toliau vadinamas AKAAKA yra užsienio kalbų kursų teikėjas.Šias paslaugų teikimo sąlygas (toliau – sąlygos) turi priimti ir jų laikytis visi paslaugų užsakovai, jeigu atskirai raštu nesusitarta kitaip.AKA  turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti sąlygas. Sąlygų ir jų pakeitimų publikavimas tinklalapyje 30 dienų iki jų įsigaliojimo ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu sutarties sąlygų ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 10 dienų nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Užsakovas raštu nepareiškia noro nutraukti sutartį, bus laikoma, kad Užsakovas sutinka su sutarties pakeitimais.


1. Paslaugų užsakymas


1.1. Užsakovas pasirenka norimas paslaugas, užpildo tinkalapyje pateiktą Registracijos formą (toliau – forma) ir ją atitinkamu būdu išsiunčia AKA, tokiu būdu patvirtindamas sutarties sudarymo faktą ir tai, kad susipažino su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.2. AKA įsipareigoja Užsakovui teikti jo užsakytas paslaugas, pažymėtas pilnai ir teisingai užpildytoje ir atsiųstoje formoje, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti AKA sutartą kainą, kuri yra nurodyta interneto puslapyje ir/arba Užsakovui atsiųstoje sąskaitoje. Paslaugos pradedamos teikti su administracija sutartą dieną po to, kai AKA gauna apmokėjimą.
1.3. Už teikiamas paslaugas Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo išankstinio apmokėjimo sąskaitos gavimo datos sumoka visą sumą, nurodytą AKA pateiktoje išankstinio apmokėjimo sąskaitoje, į vieną iš išankstinio apmokėjimo sąskaitoje nurodytų banko sąskaitų.

1.3.1. Apmokant viso kurso mokestį iš anksto. Už teikiamas paslaugas Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo datos sumoka visą kurso sumą.

1.3.2. Apmokėjimus vykdant kas mėnesį. Į pirmo mėnesio kainą įskaičiuojamas mokestis už ateinančio mėnesio pamokas ir garantinio mokesčio suma, kurią sudaro mėnesinė kainos už paslaugas suma.

1.3.2.1. Pirmą mėnesį įmokamo garantinio mokesčio suma yra mokama už paskutinį mokymosi mėnesį. Užsakovui nusprendus mokymus nutraukti ir apie tai pranešus AKA prieš mėnesį, bet ne anksčiau negu praėjus 2 (dviems) mėnesiams nuo mokymų pradžios, Užsakovas paskutinį mėnesį tęsia mokymus ir už juos nebemoka, nes laikoma, kad paskutinį mėnesį teikiamos pamokos yra apmokėtos garantinio mokesčio.

1.3.2.2. Kasmėnesinis mokestis už paslaugas mokamas avansu iki einamojo mėnesio 1 dienos banko pavedimu - kai lėšos faktiškai patenka į AKA nurodytą sąskaitą.

1.4. Jei Užsakovas nesilaiko nustatytų mokėjimo terminų, AKA turi teisę priskaičiuoti delspinigius po 0,1% nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, o Užsakovas privalo šiuos delspinigius sumokėti.

1.5. Užsakovas privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją, bei ne vėliau kaip per tris dienas informuoti AKA apie tokios informacijos bei kitus pasikeitimus, galinčius turėti įtakos šios sutarties įsipareigojimų vykdymui. Nepateikus teisingos informacijos ar nepranešus apie pasikeitimus, visos neigiamos pasekmės dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Užsakovui.
1.6. Vėlesni paslaugų atnaujinimai ir pakeitimai gali būti atliekami sudarant naujas sutartis.
1.7. Užsakovas įgyja teisę naudotis užsakytomis paslaugomis, įvykdęs visus savo įsipareigojimus.
1.8. Užsakovas užsisakydamas AKA paslaugas sutinka, kad sąskaitos už paslaugas bus teikiamos elektroninių būdu.
1.9. Užsakovui laiku neapmokant sąskaitos, AKA informuoja Užsakovą formoje nurodytu el. paštu arba telefonu, kad AKA gali sustabdyti paslaugų teikimą arba vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį jei Užsakovas neapmokės sąskaitos per 14 dienų nuo sąskaitos išrašymo datos.

1.10. Užsakovui vėluojant atsiskaityti ir neatsiskaičius su AKA už einamąjį mėnesį iki 3-os to mėnesio pamokos, AKA vadovybės įsakymu, mokytojas neturi teisės studentui vesti 3-os to mėnesio pamokos. Mokytojui atsisakius vesti studentui pamoką dėl šios priežasties, laikoma, kad pamoka praleista dėl studento kaltės ir nėra kompensiuojama.

1.11. Užsakovui neapmokant sąskaitos ilgiau kaip 14 dienų, AKA turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį arba sustabdyti paslaugų teikimą, nepranešus Užsakovui.
1.12. AKA siunčia priminimus apie paslaugų galiojimo pabaigą, sąskaitas išankstiniam mokėjimui, bei sąskaitas faktūras el. paštu, tačiau negali garantuoti el. laiškų pristatymo, todėl Užsakovui pats atsako už paslaugų pratęsimą.


2. Paslaugų teikimas


2.1. AKA įsipareigoja šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis organizuoti užsienio kalbos kursus Užsakovui arba jo paskirtam asmeniui (toliau – Studentas) pagal AKA žinioje esančias programas, ir metodus bei derinant užsienio kalbos pamokų programą su Studento užsienio kalbos poreikiais.

2.2. AKA teikia Užsakovui paslaugas šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis tik Užsakovui įvykdžius apmokėjimą už paslaugas.
2.3. AKA įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Užsakovo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Užsakovo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus ir atvejus numatytus Privatumo Politikoje.
2.5. Paslaugų teikimas Užsakovui yra nutraukiamas kitą dieną po paslaugų galiojimo pabaigos, jei Užsakovas nepatvirtina paslaugų pratesimo paslaugos aprašyme numatytomis sąlygomis.


3. Pamokų atšaukimas ir keitimas


3.1 Taikoma tik besimokantiems grupėse. Praleistos ne dėl AKA kaltės pamokos nėra kaip nors perkeliamos ar kitaip kompensuojamos, o pilną mėnesinį mokestį už jas Užsakovas privalo sumokėti bendra tvarka.

3.1.1. Jeigu pamokos praleidžiamos dėl AKA arba mokytojo kaltės, AKA įsipareigoja praleistas pamokas perkelti į kitą laiką.

3.2 Taikoma tik individualioms pamokoms. Apie individualių kursų studento nedalyvavimą pamokoje būtina pranešti administracijai ne vėliau kaip prieš 24 val. telefonu arba el. paštu. Tokiu atveju pamoka perkeliama į kitą dieną (ne vėliau kaip po 14 d. nuo turėjusios įvykti pamokos) be papildomo mokesčio. Laiku nepranešus administracijai, praleistos pamokos nėra kaip nors perkeliamos ar kitaip kompensuojamos, o mokestį už jas Užsakovas privalo sumokėti bendra tvarka.

3.3. Taikoma tik besimokantiems grupėje. Jeigu vidutinio dydžio grupėje (iki 6 asm.) lieka 3 ir mažiau studentų (mini grupė), AKA turi teisę savo nuožiūra ir pagal galimybes atsižvelgiant į studentų poreikius a) padidinti užmokestį už pamokas; b) mokymus pravesti greičiau (sumažinant iki 25 % numatyto mokymo valandų skaičiaus), paliekant galioti nepakitusią  Sutartyje nurodytą paslaugos kainą; c) pasiūlyti alternatyvų kursų variantą; d) kursus atšaukti; e) numatyti kitą kursų pradžios/ tęsimo datą.


4. Sutarties galiojimas ir nutraukimas


4.1. Sutartis įsigalioja nuo pirmosios sąskaitos apmokėjimo dienos.

4.2. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ne anksčiau negu po 3 mėnesių nuo jos įsigaliojimo, išskyrus tuos atvejus, kai numatyta kurso trukmė yra trumpesnė negu 3 mėnesiai. Apie pageidavimą nutraukti sutartį pranešama raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tokiu atveju sumokėtos įmokos Užsakovui negrąžinamos. Sutartis laikoma nutraukta tik pilnai atsiskaičius už paslaugas.

4.2. AKA turi teisę nutraukti šią sutartį, įspėjusi apie tai Užsakovą ne vėliau kaip prieš 15 dienų.

4.3. AKA pasilieka teisę be atskiro įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą, jeigu Užsakovas pažeidžia paslaugų teikimo sąlygas. Tokiu atveju sumokėtos įmokos negrąžinimos.

4.4. Užsakovas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties įsigaliojimo atsisakyti sutarties, įspėjęs apie tai AKA raštu.

4.5. Nutraukus sutartį per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo, AKA įsipareigoja grąžinti visą įmokėtą sumą išskaičius mokestį už jau įvykusias pamokas, vienkartinį 50 eurų AKA administravimo mokestį ir banko mokesčius.

4.6. Sutarties nutraukimo šioje sutartyje ar įstatymų numatytais pagrindais atveju, Užsakovas įsipareigoja sumokėti mokestį už pamokas, įvykusias iki sutarties nutraukimo dienos.

4.7. Jeigu Užsakovas pateikia prašymą grąžinti sumokėtas įmokas dėl bet kokios priežasties (pvz.: pavedimas atliktas ne iš tos sąskaitos, neteisinga suma ar pan.), tačiau tai įvyksta ne dėl AKA kaltės ir neapima nei vieno atvejo numatyto šioje paslaugų teikimo sutartyje, tokiu atveju sumokėtos įmokos bus grąžinamos atskaičius AKA nustatytą mokestį. Apie mokesčio dydį Užsakovas bus informuojamas indvidualiai, patvirtinant paslaugų atsisakymą. Nustatytas mokesčio dydis yra galutinis ir neginčijamas.


5. Baigiamosios nuostatos


5.1 Sutartis sudaryta ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5.2 Ginčai dėl sutarties sprendžiami derybų keliu, o nepavykus išspręsti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

bottom of page